Spustiť prehrávanie
Milí návštevníci mojej stránky, kontaktný e-mail na mňa je už len tento: martin.minarik1@gmail.com
Ak by ste ma radi podporili, môžete tak urobiť zaslaním SMS správy na číslo 8877 v tvare: MARTIN medzera a text... Cena je 1 euro s DPH. Celá suma ide priamo mne na podporu aktivít. Veľmi si vážim Vašu podporu a ďakujem.
SK EN DE

Milí návštevníci, drahí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne a s úctou privítal na mojej stránke. Chcem sa poďakovať človeku, vďaka ktorému vznikla a ktorý mi veľmi pomohol a nič za to nežiadal. Srdečná vďaka!

Každý človek má svoje sny a túžby, ktoré sa snaží akýmsi spôsobom si postupne napĺňať a toto mu dáva pocit šťastia, nádeje, lásky, úcty a pokory k životu a hodnotám, ktoré sú tak veľmi dôležité. Dnes je doba dosť rýchla a dobré by bolo sa naučiť niekedy zastaviť, otvoriť oči a dívať sa len-tak okolo seba. Nič z pozemského života si nezoberieme do hrobu!

Uvedomujem si, že na svete je veľa ľudí, ktorí trpia nejakým druhom postihnutia, ťažko sa im prekonávajú určité veci a často to radšej vzdajú, akoby mali bojovať. Mojim cieľom je ľudí podporovať, ukázať im, že každá situácia má riešenie a každý bez rozdielu má právo na normálny život, že keď chceme, tak sa to dá.

Prečo vznikla táto stránka? Dlho som sám premýšľal ako a čím osloviť verejnosť tak, aby som nikomu neublížil a nedal príčinu k výčitkám, ani k závisti. Potom som si povedal: A prečo nie! Veď je to predovšetkým o našom charaktere a o pochopení človeka k človeku. Chcem Vám viac priblížiť sám seba, svoje vnímanie a pohľad na život očami postihnutého človeka. Chcem odpovedať na Vaše otázky, ktoré sa týkajú aj môjho postihnutia. Ukázať Vám aj pekné fotá a videá. Ponúknuť aj hudbu a rôzne iné veci v rámci svojich možností. Kategoricky odmietam, že to robím pre využívanie alebo pre úspech. Ak má byť verejnosť zdravá a civilizovaná, musí poznať život aj trochu inak a nemať predsudky a obavy z postihnutých ľudí. Aj my sme bežní ľudia a máme právo robiť veci, ako každý iný človek!

Dear visitors, dear friends,

Let me cordially and respectfully welcome on my page. I want to thank the man that came into existence and that helped me a lot and nothing in it is not. Heartfelt thanks!

Everyone has their dreams and desires, which sort of way is trying to gradually meet and this gives him a feeling of happiness, hope, love, respect and humility towards life and values, which are so very important. Now is the time and it would be good to learn fast enough to ever stop, open your eyes and watch just-so around. Nothing from the earthly life to taken to the grave!

I realize that in the world there are many people who suffer from some sort of disability, and it is difficult to surpass certain things and often prefer to give up if they were to fight. My goal is to support the people and show them that each situation has a solution and everyone without distinction, has the right to a normal life and if we want to, so it can be.

Why was this page? I have long wondered how to reach out to the public and himself, so I have to hurt anyone and did not give a cause for the výčitkám, nor to envy. Then I said: and why not! After all, it's all about our understanding of nature and man to man. I want to give you more closer to himself, his perceptions and Outlook on life through the eyes of an affected person. I want to answer your questions, which also relate to my penalty. Show you the Nice pics and videos. Offer both music and a variety of other things within their capabilities. I refuse categorically, that I'm doing it for the use of, or for the success. If the public is to be healthy and civilized life a little differently and not must know the prejudices and fears of the people affected. We are everyday people and we have the right as well to me to do things, like every other man!

Liebe Besucher, Liebe Freunde,

Lassen Sie mich respektvoll und herzlich Willkommen auf meiner Seite. Ich möchte den Mann danken, das zustande kam und das hat mir eine Menge und nichts drin ist nicht geholfen. Herzlichen Dank!

Jeder hat ihre Träume und Wünsche, welche Art und Weise versucht, nach und nach treffen, und dies gibt ihm ein Gefühl von Glück, Hoffnung, Liebe, Respekt und Demut in Richtung Leben und Werte, die so wichtig sind. Jetzt ist die Zeit, und es wäre gut, lernen schnell genug, um jemals aufhören, öffne deine Augen und sehen nur-so um. Nichts von dem irdischen Leben mit ins Grab genommen!

Ich weiß, dass in der Welt gibt es viele Menschen, die irgendeine Art von Behinderung leiden, und es schwierig ist, bestimmte Dinge zu übertreffen und oft lieber aufgeben, wenn sie kämpfen wollten. Mein Ziel ist es, die Menschen zu unterstützen und ihnen zeigen, dass jede Situation eine Lösung und alle ohne Unterschied, hat das Recht auf ein normales Leben und wenn wir wollen, damit es sein kann.

Warum war diese Seite? Ich schon lange gefragt, wie zu erreichen, um der Öffentlichkeit und sich selbst, damit ich niemanden verletzen und keine Ursache für die Výčitkám geben, noch zu beneiden. Dann ich sagte: und warum nicht! Schließlich geht es darum unser Verständnis der Natur und Mensch zu Mensch. Ich will Sie mehr näher zu sich selbst, seine Wahrnehmung und Einstellung zum Leben aus der Sicht einer betroffenen Person geben. Ich möchte Ihre Fragen zu beantworten, die sich auch auf meine Strafe zu beziehen. Zeigen Sie Ihnen, die schöne Bilder und Videos. Bieten Sie Musik und eine Vielzahl von anderen Dingen innerhalb ihrer Möglichkeiten. Ich weigere mich entschieden, das ich das mache für die Verwendung von oder für den Erfolg. Wenn die Öffentlichkeit gesund und zivilisierten sein soll muss Leben ein wenig anders und nicht die Vorurteile und Ängste der betroffenen Menschen kennen. Wir sind jeden Tag Menschen und wir haben das Recht auch für mich zu tun, wie jeder andere Mensch!

Odporúčam do pozornosti Profesionálne foto a video: www.fotogrman.eu
Bezpečnostné a uzamykacie systémy: http://www.safepoint.sk/
Váš svet špionážnej techniky: www.spionsvet.sk
Žilinské rádio: www.frontinus.sk
E-shop: www.izmael.eu
E-shop: www.nyx.sk
Reklamné predmety: www.sketch.sk
Hudobná skupina: www.akropola.sk
Izolácie: www.izolaciesk.sk
Mediálna agentúra: www.eunica.sk
Hudobná skupina: www.hstrend.sk
Telekomunikačná, kancelárska a výpočtová technika: www.x-com.sk
Kurt Konrad Photography: www.kurtkonrad.sk
Hudobná skupina: TREND http://www.facebook.com/HudobnaskupinaTREND
Hudobná skupina: ORIONS http://www.orions.sk/